S.S.S.

S-) X firmasında staj yapmak istiyorum staj için uygun mudur ne yapmalıyım?

Staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak ilgili bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir. Staj yapacak öğrenciler "İşyeri Staj Bilgi Formu" ekli bir dilekçe ile işyerine başvuruda bulunur. İşyerinden alınan kabul yazısı ile birlikte staj komisyonuna şahsen başvurur. Staj yeri, Komisyonca uygun bulunan öğrenci, staja başlama tarihinden en erken 20 gün en geç 5 gün önce staj sigorta işlemlerini Öğrenci İşleri Bürosunda yaptırmalı (Stajyer Öğrencilerin staj süresince 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5/b maddesi gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamında sigortalanması zorunludur) ve staj yapacağı işyerine verilmek üzere iki adet staj sicil fişi almalıdır.

S-) Staj yaptığım yere devam etmek zorunda mıyım?

Stajlara devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci staj yaptığı iş yerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince mazeretsiz olarak devamsızlık yapamaz. Komisyon bu konuda öğrenciyi teftiş etme hakkını kullanabilir.

S-) Stajımı hangi dönemlerde yapabilirim?

Stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar yılsonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile mazeret kayıt haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Mazeret kayıt haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir.)

S-) I. ve II. Stajlarımı ne zaman yapabilirim?

Öğrenci 1. Stajını en erken 4. Yarıyılı takip eden yaz döneminde, 2. Stajını ise 1. Stajını tamamlamış olmak kaydıyla en erken 6. Yarıyılı takip eden yaz döneminde yapabilir.

S-) I. ve II. Stajımı aynı dönemde art arda yapabilir miyim?

Öğrenci 6. Yarıyılı tamamlayana kadar hiç staj yapmamış ise o zaman 1. ve 2. Stajları en erken 6. Yarıyılı takip eden yaz döneminde 1. Stajı da ilk olarak yapmak kaydıyla iki stajı aynı zaman diliminde yapabilir.

S-) II. Stajımı I. stajımdan önce yapabilir miyim?

Birinci devre stajı yapılmadan ikinci devre stajı kesinlikle yapılamaz.

S-) Eksik stajım var önce hangi stajımı yapmalıyım?

Öğrencinin önceki dönemlerden eksik stajı var ise, öncelikle bu eksik stajların tamamlanması şarttır. Örneğin; öğrenci 1. stajdan 12 gün eksik yapmış ise, o zaman bu öğrenci bu 12 gün eksik stajını tamamlamadan, 2. stajına başlayamaz.

S-) Yatay/dikey geçiş öğrencisiyim. Staj yapacak mıyım?

Yatay/dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler daha önce öğrenim gördüğü programda kabul edilmiş stajlarının konularını içerir bir belgeyi staj komisyonuna sunarak, ilgili stajlardan muafiyet talep edebilirler. Staj Komisyonu, sunulan belgeleri inceleyerek stajın gün ve içerik bakımından yeterliliğine ve geçerli sayılıp sayılmamasına karar verir. Öğrenci, staj komisyonunun değerlendirmesine bağlı olarak belirlenen stajları yapmak zorundadır.

S-) İkinci öğretim öğrencisiyim stajımı; derslerimi aksatmadan gün içinde yapabilir miyim?

İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim- öğretim dönemlerinde (arasınav tarih aralıkları dışında) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapabilir.

S-) Yaz okulunda ders alıyorum stajımı nasıl yapabilirim?

Yaz okulunda ders alan öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile mazeret kayıt haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Mazeret kayıt haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir)

S-) 24 iş günü olan stajımı bölerek farklı yerlerde/farklı zamanlarda yapabilir miyim?

Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.

S-) Staj sonunda staj defterimi ve sicil fişini ne yapmalıyım?

Stajını tamamlayan öğrenci, “Staj Sicil Formu”(kapalı zarf içerisinde, mühürlü ve imzalı olarak) ve “Staj Defteri” ni Bölüm Staj komisyonu tarafından ilan edilen tarih aralığında Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir. Belirtilen tarih aralığında teslim edilmemesi durumunda “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” değerlendirmeye alınmaz.

S-) Hangi günlerde yaptığım staj sayılmaz ve haftada minimum kaç gün staj yapabilirim?

Staj için belirlenen işyeri veya kurumun haftalık çalışma gün sayısı en az 5 iş günü olmalıdır. Bu durum stajyer öğrencinin iş güvenliği sigortasının yapılması için gereklidir. SGK tarafından öğrencinin staj süresi boyunca sigortalanabilmesi için haftada en az 5 (beş ) işgünü kesintisiz staja devam etmesi gerekir.

Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.