Doktora Programı

1 - Kabul ve Kayıt KoşullarıÜniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Anabilimdalı Doktora programına başvurabilmek için bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55 ve ya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir. Senato girilecek programların özelliklerine göre gerekirse asgari puanları yükseltebilir. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir.Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi almış olmaları istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat yapıl mıyor ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı hesaplanır. Mülakat sınavı yapılan Anabilim dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının % 20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır. Başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.2 - Önceki Öğrenimlerin TanınmasıÜniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programına yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 17"ye tabidirler.


Üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programına gelen yabancı uyruklu öğrenciler "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 18"e tabidirler.


Üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programına özel öğrenci statüsüyle gelen öğrenciler "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 16"da belirtilmiştir.


Üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programında ders saydırma işlemleri "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 23"e göre gerçekleştirilir.3 - Ölçme ve DeğerlendirmeMekatronik Mühendisliği Doktora Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrencilerin en az CB başarı notu alması gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.PuanKatsayıBaşarı Notu
90 - 1004.00AA
85 - 903.50BA
80 - 843.00BB
75 - 792.50CB
70 - 742.00CC
65 - 691.50DC
60 - 641.00DD
50 - 590.50FD
0 - 490.00FF
.

4 - Mezuniyet KoşullarıPrograma kayıtlı öğrenci, en az 7 ders (bu derslerden bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ve bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlilik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık dersi olmak üzere en az 240 AKTS almak zorundadır. Doktora döneminde öğrencinin almış olduğu lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmamaktadır. Öğrenci doktora eğitimi boyunca tez yeterlilik sınavı ve tez izleme komitesinden başarıyla geçmek durumundadır.5 - İstihdam OlanaklarıMekatronik mühendisleri, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Fabrikalarda üretim hattından bakıma, AR-GE departmanından tasarım departmanlarına kadar birçok alanda çalışabilmektedirler. Elektromekanik sistemlerin kullanıldığı her firmada çalışabildikleri gibi, bu sistemleri üreten fabrikalarda veya AR-GE hizmeti veren otomasyon firmalarında çalışabilmektedirler. Çok geniş bir alanda mevcut kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi istemeleri halinde kendi firmalarını kurmak suretiyle firma sahibi olabilir. Ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam edip, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaparak, üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.6 - Program YeterlilikleriDoktora öğrenimi gören öğrenciler aşağıda ana başlıklar halinde listelenen beceri ve eğitimleri kazanır:Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,

Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi,

İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama,

Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,

Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma becerisi,

Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim,

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci,

Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,

Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi.