Yüksek Lisans Programı

1 - Kabul ve Kayıt KoşullarıAday öğrencilerin ilgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.


Yurt içindeki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi, Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi gerekir. TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt işlemlerinden sonra ERÜ TÖMER’de hazırlık okurlar ve Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra yüksek lisansa başlayabilirler.


Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.


  • Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.
  • Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sınavında mülakat yapılmıyorsa ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının % 20’si alınır. Mülakat sınavı yapılan Anabilim dallarında ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve mülakat sınavının %20’si alınır. Toplam puanın en az 50 olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.2 - Önceki Öğrenimlerin TanınmasıÜniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programına yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 17"ye tabidirler.


Üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programına gelen yabancı uyruklu öğrenciler "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 18"e tabidirler.


Üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programına özel öğrenci statüsüyle gelen öğrenciler "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 16"da belirtilmiştir.


Üniversitemizin Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programında ders saydırma işlemleri "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Madde 23"e göre gerçekleştirilir.3 - Üst Derece Programlara GeçişYüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.4 - Ölçme ve Değerlendirme


Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrencilerin en az CC başarı notu alması gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.PuanKatsayıBaşarı Notu
90 - 1004.00AA
85 - 903.50BA
80 - 843.00BB
75 - 792.50CB
70 - 742.00CC
65 - 691.50DC
60 - 641.00DD
50 - 590.50FD
0 - 490.00FF
.

5 - Mezuniyet Koşulları


Programa kayıtlı öğrenci, en az 120, en çok ise 180 AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (bu derslerden bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak zorundadır. Yüksek Lisans Programında öğrencinin alacağı derslerden en çok iki tanesi lisans öğrenimi boyunca alınmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans veya yüksek lisans derslerinden de seçilebilir.


Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Mekatronik Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması verilir.


6 - İstihdam Olanakları


Mekatronik mühendisleri, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Fabrikalarda üretim hattından bakıma, AR - GE departmanından tasarım departmanlarına kadar birçok alanda çalışabilmektedirler. Elektromekanik sistemlerin kullanıldığı her firmada çalışabildikleri gibi, bu sistemleri üreten fabrikalarda veya AR - GE hizmeti veren otomasyon firmalarında çalışabilmektedirler. Çok geniş bir alanda mevcut kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi istemeleri halinde kendi firmalarını kurmak suretiyle firma sahibi olabilir. Ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam edip, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaparak, üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.


7 - Program Yeterlilikleri


Yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler aşağıda ana başlıklar halinde listelenen beceri ve eğitimleri kazanır:


Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,

Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi,

İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama,

Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,

Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma becerisi,

Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim,

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci,

Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,

Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi.