Lisans Programı

1 - Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise diplomasına sahip ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı elde eden adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak yerleştirilir. Öğrenci olma hakkı kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.Lise diplomasına sahip adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, yerleştirilir. Öğrenci olma hakkı kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.2023 Taban Puanı (SAY)Kontenjan
Örgün Öğretim332,2376860
İkinci Öğretim299,9426960Ayrıca mekatronik alanında Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.2 - Önceki Öğrenimlerin Tanınması


Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenimlerin tanınması, dikey ve yatay (üniversite içi ve üniversiteler arası) geçişler, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmaktadır. Öğrencilere önceki öğrenim programlarında aldıkları derslerle ilgili akademik dönem başında muafiyet değerlendirmesi ve/veya sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığı düşünülen öğrenciler veya yapılan sınavlarda başarı sağlayan öğrenciler ders programının ilk dört yarıyılında ilgili derslerden muaf olabilirler.


3 - Üst Derece Programlara Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. sınavlar ile alınan sonuçlarla) lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.


4 - Ölçme ve Değerlendirme


Mekatronik Mühendisliği programında ara sınav, dönem sonu sınavı başta olmak üzere ders niteliğine ve gerekliliğine göre ilave olarak ödev, alıştırma, proje uygulaması gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Sınavlar klasik sınav veya çoktan seçmeli sınav şeklinde olabilir. Ev ödevi ve proje değerlendirmelerinde yazılı sınav veya sözlü sınav ile performans değerlendirmesi yapılabilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.  Başarı NotuKatsayıBaşarı Derecesi
AA4.00Mükemmel
BA3.50Pekiyi
BB3.00İyi
CB2.50Orta
CC2.00Yeterli
DC1.50Yetersiz

DD1.00
FD0.50
FF0.00


Ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili diğer hususlar Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin üçüncü bölümünde belirtilmiştir.5 - Mezuniyet Koşulları


Program kapsamındaki tüm derslerini başarmış ve stajlarını tamamlamış olan öğrenci Mekatronik Mühendisi ünvanı alır. Dersten başarılı sayılmak için ders notunun CC ve üzerinde olması (veya FF, FD, DD ve DC notu olmaması) gerekir. Öğrenciler mezuniyetleri için alması gereken bölüme girdikleri yıla ait müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, başarılan derslerde asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu koşullar bölüme yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler için de geçerlidir.


6 - İstihdam Olanakları


Mekatronik mühendisleri, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Fabrikalarda üretim hattından bakıma, Ar-Ge departmanından tasarım departmanlarına kadar birçok alanda çalışabilmektedirler. Elektromekanik sistemlerin kullanıldığı her firmada çalışabildikleri gibi, bu sistemleri üreten fabrikalarda veya Ar-Ge hizmeti veren otomasyon firmalarında çalışabilmektedirler. Çok geniş bir alanda mevcut kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi istemeleri halinde kendi firmalarını kurmak suretiyle firma sahibi olabilir. Ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam edip, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaparak, üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.


7 - Program Yeterlilikleri


Lisans öğrenimi gören öğrenciler aşağıda ana başlıklar halinde listelenen beceri ve eğitimleri kazanır:


Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,

Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını yorumlama becerisi,

İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarımlama,

Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,

Mühendislik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

İngilizce ve Türkçe etkin iletişim kurma becerisi,

Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkinliklerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim,

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci,

Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,

Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi.