Sıkça Sorulan Sorular

Mekatronik, makina, elektrik-elektronik, bilgisayar anabilim dallarının kombinasyonu olan bir anabilim dalıdır.

Mekatronik, klasik sistemlere göre disiplinler arası bir bilim dalı olduğundan; ileri teknolojik, robotik, otomasyon, görüntü işleme ve kontrol dallarıyla ilgilidir.

Mekatronik mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci, makine mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde verilen; kontrol, robotik, tasarım, makine teorisi, lojik vb. temel dersleri göreceğinden; makina, elektrik - elektronik konusunda çok iyi teorik ve uygulama birikimine sahip olması, bir çok sektörde, makine, elektrik - elektronik mühendisi tercihine göre ön plana çıkaracaktır.

Mekatronik mühendisi otomotiv sektöründe, otomasyona yönelik sektörde, tasarım ve üretime yönelik sektörlerde geniş alanda iş bulabilecektir.

Bölümümüz yaklaşık 5 yıllık bir süreçte, DPT, TÜBİTAK, BAP projeleri ile, altyapı teşkil eden ileri teknolojik laboratuvarları aktif hale getirmiştir. Öğretim elemanı kadrosu makina, elektrik - elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının desteği ile çok iyi düzeydedir. Bölüm öğretim elemanlarının, bilimsel araştırma - geliştirme çalışmaları çok iyi konumdadır. 7 derslik ve 10 laboratuvarla fakültenin en iyi konumunda bölümlerindendir. Ülke genelinde, devlet üniversiteleri arasında alt yapı ve öğretim kadrosu açısından ilk sırada denilebilir. 

Staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak ilgili bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir. Staj yapacak öğrenciler "İşyeri Staj Bilgi Formu" ekli bir dilekçe ile işyerine başvuruda bulunur. İşyerinden alınan kabul yazısı ile birlikte staj komisyonuna şahsen başvurur. Staj yeri, Komisyonca uygun bulunan öğrenci, staja başlama tarihinden en erken 20 gün en geç 5 gün önce staj sigorta işlemlerini Öğrenci İşleri Bürosunda yaptırmalı (Stajyer Öğrencilerin staj süresince 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5/b maddesi gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamında sigortalanması zorunludur) ve staj yapacağı işyerine verilmek üzere iki adet staj sicil fişi almalıdır.

Stajlara devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci staj yaptığı iş yerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince mazeretsiz olarak devamsızlık yapamaz. Komisyon bu konuda öğrenciyi teftiş etme hakkını kullanabilir.

Stajlar eğitim öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar yılsonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile mazeret kayıt haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Mazeret kayıt haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir.)

Öğrenci 1. Stajını en erken 4. Yarıyılı takip eden yaz döneminde, 2. Stajını ise 1. Stajını tamamlamış olmak kaydıyla en erken 6. Yarıyılı takip eden yaz döneminde yapabilir.

Öğrenci 6. Yarıyılı tamamlayana kadar hiç staj yapmamış ise o zaman 1. ve 2. Stajları en erken 6. Yarıyılı takip eden yaz döneminde 1. Stajı da ilk olarak yapmak kaydıyla iki stajı aynı zaman diliminde yapabilir.

Birinci devre stajı yapılmadan ikinci devre stajı kesinlikle yapılamaz.

Öğrencinin önceki dönemlerden eksik stajı var ise, öncelikle bu eksik stajların tamamlanması şarttır. Örneğin; öğrenci 1. stajdan 12 gün eksik yapmış ise, o zaman bu öğrenci bu 12 gün eksik stajını tamamlamadan, 2. stajına başlayamaz.

Yatay/dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler daha önce öğrenim gördüğü programda kabul edilmiş stajlarının konularını içerir bir belgeyi staj komisyonuna sunarak, ilgili stajlardan muafiyet talep edebilirler. Staj Komisyonu, sunulan belgeleri inceleyerek stajın gün ve içerik bakımından yeterliliğine ve geçerli sayılıp sayılmamasına karar verir. Öğrenci, staj komisyonunun değerlendirmesine bağlı olarak belirlenen stajları yapmak zorundadır.

İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim öğretim dönemlerinde (sınav tarih aralıkları dışında) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapabilir.

Yaz okulunda ders alan öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile mazeret kayıt haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Mazeret kayıt haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir)

Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.

Stajını tamamlayan öğrenci, “Staj Sicil Formu” (kapalı zarf içerisinde, mühürlü ve imzalı olarak) ve “Staj Defteri”ni Bölüm Staj komisyonu tarafından ilan edilen tarih aralığında Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir. Belirtilen tarih aralığında teslim edilmemesi durumunda “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” değerlendirmeye alınmaz.

Staj için belirlenen işyeri veya kurumun haftalık çalışma gün sayısı en az 5 iş günü olmalıdır. Bu durum stajyer öğrencinin iş güvenliği sigortasının yapılması için gereklidir. SGK tarafından öğrencinin staj süresi boyunca sigortalanabilmesi için haftada en az 5 (beş ) işgünü kesintisiz staja devam etmesi gerekir. Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.